Salgs- og leveringsbetingelser

Garantibetingelser, mangler og reklamation:

Der ydes 12 måneders fabriks garanti på materiale- og fabrikations fejl og på dele, som ved vores skøn viser sig at være fejlbehæftede til normal
brug. De fejlbehæftede dele skal inden 12 måneder fra leveringen af produktet, returneres til os (franko).
Garantien vil bortfalde, hvis produktet er blevet anvendt forkert, overbelastet eller hvis skaden er opstået som følge af dele der, er udskiftet forkert med skader til følge.
Fragt-, rejse- samt lønomkostninger i forbindelse med garantireparationer er ikke indeholdt i garantien.
Ved levering skal køber straks undersøge det leverede.
Reklamation over synlige fejl eller mangler skal ske skriftligt og senest på 5 arbejdsdag efter leveringsdagen.
Efter sælgers valg vil evt. fejl eller mangler ved det leverede blive afhjulpet ved reparation eller ved omlevering.
Ved eventuelt reklamation skal fakturanummer og maskinnummer for den pågældende leverance oplyses.

Levering og forsendelse:

Al levering sker ab fabrik eller lager. Forsendelser sker for modtageres regning og risiko. Alle forsendelser sker på billigste måde efter vores valg, hvis ikke andet er blevet aftalt.
Ved alle ordre er der forbehold for strejker, lockout, krig, blokade, karantæne, isforstyrrelser/vanskeligheder, forsinkelser, eller på anden måde
udeblivelse af leverancer fra underleverandører. Sælger forbeholder sig ret til ved indførelsesforbud eller udførelsesforbud, ansvarsfrit at annullere ordren.
En overskridelse af leveringstiderne berettiger ikke kunden til at, annullere ordren. Ved forsinkelser forbeholder vi os ret til eventuelle delleveringer.
Opgivne leveringstider er regnet fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er modtaget og samtlige oplysninger, der er nødvendig for at leverancen kan gennemføres er kommet til sælgers kundskab.
Kan kunden ikke modtage varerne på det aftalte tidspunkt, opbevares disse for kundens regning og risiko, kunden er dog forpligtet til at erlægge
enhver af levering betinget betaling, som om leveringen havde fundet sted.

Returnering:

– Varer kan kun returneres efter aftale.
– Returneringsgebyr 15% + fragt.
– Det er en forudsætning, at varerne er kurante og ubeskadiget, samt i original emballage.
– Specielt fremstillede eller hjemtagne varer tages ikke retur.

Ordrer:

Kun ordrebekræftelser, leasingkontrakter, købekontrakter eller rentalkontrakter, som er godkendt af sælgers virksomhed (direktion) er bindende for sælger.

Betalingsbetingelser, tilbud og priser:

Med mindre andet er skriftligt aftalt eller fakturaen foreskriver andet, skal betalingen ske senest 8 dage fra fakturadag.
Ved overskridelse af sidste rettidig indbetalingsdag påløber der renter fra fakturadag med 1,5 % pr. påbegyndt måned med månedlig rente tilskrivning + et rykkergebyr på min. kr. 100,-.
I tilfælde af købers betalingsevne forringes efter en ordres afgivelse er LIFTER DANMARK ApS berettiget til, at tilbageholde varen, eller forlange forudbetaling.
Det leverede forbliver sælgeres ejendom, indtil betalingen er erlagt fuldt ud.
Hvis andet ikke er aftalt, er tilbud gældende i 30 dage, men med forbehold for mellemsalg.
Alle anførte priser i tilbud, ordrebekræftelser købsaftaler m.v. er dagspriser, der er baseret på de på tilbudsdatoens eller ordrebekræftelsesdatoens gældende afgifter, valutakurser, toldsatser eksklusiv moms. Priserne er desuden anført på basis af leverandørs- sælgers- underleverandørs dagspriser. Sælger forbeholder sig ret til at foretage sådanne reguleringer af de opgivne priser, der måtte følge ændringer af de nævnte faktorer, der kan indtræde inden leveringen.
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.
Køberen er ikke berettiget til at modregne evt. modkrav, der ikke er accepteret/godkendt af sælger.

Ejendomsret:

Ejendommen til det solgte forbliver sælgers, indtil hele købesummen er betalt, hvorfor køber indtil da er uberettiget til at udleje, udlåne, pantsætte eller på anden måde disponere over det solgte. Betales købesummen ikke rettidigt, er sælger berettiget til at tage det solgte tilbage evt. gennem fogedretten.